Så här jobbar vi

Hermods kvalitetsresultat

Hermods bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i alla verksamheter. Det innebär att vi kontinuerligt följer upp avtal och mål i verksamheter,  och analyserar resultaten i förhållande till både interna målsättningar och nationell statistik. Utifrån analysen identifierar vi framgångsrika arbetssätt, metoder och projekt och utvecklar verksamheten för ständiga förbättringar. Kvalitetsarbetet grundar sig i kvalitetsledningssystemet Stjärnan och syftar till att vi, genom att definiera och verka för rätt kvalitet, når visionen: att vara Sveriges bästa företag inom utbildning och samhällsintegration.

Årligen skriver alla våra enheter Verksamhetsberättelser, som sammanställs till en helhetsrapport om Hermods gångna kvalitetsår. Våra verksamheters funktionella, upplevda- samt ändamålsenliga kvalitet samlas och analyseras. För Hermods skrivs det fyra rapporter enligt följande uppdelning: Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, Arbetsförmedlingstjänster, Kommunal vuxenutbildning samt Yrkeshögskola.

Vad innebär de olika kvalitetsbegreppen? 

Funktionell kvalitet –Våra deltagare ska nå målen för uppdraget/aktiviteten
Upplevd kvalitet -Våra deltagare ska vara nöjda med sin aktivitet hos oss
Ändamålsenlig kvalitet -Våra uppdrag/aktiviteter ska bidra till att våra deltagare rustas för arbete, egenförsörjning och/eller studier

Vårt mål är att genom våra insatser hjälpa så många människor som möjligt ut i arbete. Vi vill ge alla en chans till en bra framtid genom arbetsfrämjande insatser och utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Vårt kvalitetsledningssystem - Hermods modellen Stjärnan 

 Kvalitetsarbetet grundar sig i kvalitetsledningssystemet Stjärnan och syftar till att vi, genom att definiera och verka för rätt kvalitet, når visionen: att vara Sveriges bästa företag inom utbildning och samhällsintegration.

Stjärnan ger Hermods ledning och medarbetare stöd i att planera, leda, följa upp, utvärdera och förbättra sin tjänstekvalitet, arbeta effektivt och driva affärsutveckling.

Stjärnan fokuserar på fem områden för uppföljning av verksamheten; ekonomi, kund, medarbetare, utveckling samt inre kvalitet- och effektivitet.

Upplevd kvalitet på Hermods  

Under 2016 växte Hermods inom flera av våra verksamheter, totalt ökade antalet deltagare/elever med cirka 40 procent. Trots att antalet elever, deltagare och studerande nästan har dubblerats inom vissa verksamheter håller den gemensamma upplevda kvaliteten för Hermods fortsatt god nivå.

Vårt kvalitetsledningssystem Stjärnan ger Hermods ledning och medarbetare stöd i att planera, leda, följa upp, utvärdera och förbättra sin tjänstekvalitet, arbeta effektivt och driva affärsutveckling. Ständiga förbättringar är allas ansvar på olika nivåer i verksamheten, och uppstår då Stjärnans fem perspektiv kompletterar varandra på bästa möjliga sätt.

Hermods förbättringsinitiativ 

Kvalitet uppstår i mötet mellan våra elever/deltagare och vår engagerade personal i vardagen – det där smått magiska som gör att människor lär och utvecklas tillsammans. Men i det magiska går det ändå att titta på arbetssätt, bemötande, metoder och verktyg som gör lärandet individanpassat och effektivt. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar alltid till att utveckla verksamheten vidare, till gagn för våra deltagare/elevers lärande och vår personals arbetssituation. Innovation är en vital del i Hermods företagsvision och vi arbetar i vardagen med att fånga framgångsfaktorer och ”best practice”, så att vi kan förflytta lyckade arbetssätt och lära av varandra i organisationen. Det som fungerar väl ute i verksamheterna ska lyftas fram och vi strävar efter att använda den kunskap och erfarenhet vi har gemensamt för att utvecklas tillsammans. Ständiga förbättringar är allas ansvar på alla nivåer i verksamheten och uppstår då Stjärnans fem perspektiv kompletterar varandra på bästa möjliga sätt.

Under 2016 har fortsatt arbete pågått med att implementera den verksamhetsberättelse som alla Hermods verksamheter ska göra. Målet är att alla verksamheter ska arbeta med verktyget aktivt innan årsskiftet 2017/2018.

Vi har också arbetat med utveckling av vårt systemstöd, kompetensutvecklat personal i kvalitetsledning, genomfört intertillsyner och vidareutvecklat våra digitala kurser och lärplattform.

Med tillförsikt möter vi de intressanta utvecklingsmöjligheter som ligger framför oss!