×
 

5

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Hur vi arbetar med kvalitet på Hermods

Hermods bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i alla våra utbildningar. Vårt kvalitetsår är skapat utifrån ett antal regelbundna uppföljningar som följer olika cykler för att skapa ett kontinuerligt kvalitetsuppföljningsarbete under året. Data och analysunderlag samlas in från verksamheterna på detaljnivå för att sedan aggregeras för analys på bolagsnivå under återkommande tidpunkter varje år. För att aktivt arbeta mot mål och vision har vi en tydligt utarbetad kvalitetsmodell. Den innebär att vi analyserar data (indikatorer och nyckeltal) för ett antal kvalitetsaspekter (drivare) som är avgörande för att nå målen.


Vår kvalitetsmodell lyfter fram fyra gemensamma framgångsfaktorer:

  1. Den första handlar om att alltid ha uppdraget i fokus. Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers och studerandes bästa när vi fattar beslut.
  2. Den andra framgångsfaktorn handlar om proaktiv uppföljning. Inom Hermods har vi sedan många år väl utvecklade system för egenkontroll och ser på olika sätt till att vi lever upp till krav och förväntningar.
  3. Den tredje framgångsfaktorn är kollegial samverkan. Vi samarbetar, utbyter erfarenheter och lär av varandra så gott som dagligen.
  4. Den fjärde och sista framgångsfaktorn handlar om aktiv resursfördelning.


Fungerar framgångsfaktorerna väl så ser vi goda resultat under kvalitetsaspekterna.

Fram tills nu har vi i arbetat utifrån funktionell-, upplevd- och ändamålsenlig kvalitet, dessa kvalitetsaspekter har nu uppdaterats till följande tre:

  • Strukturkvalitet: De förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten
  • Processkvalitet: De processer och arbete som leder till att målen uppnås fungerar i praktiken
  • Resultatkvalitet: Våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen

Våra ISO –certifieringar


Hermods ledningssystem vad gäller både kvalitet och miljö är sedan år 2019 ISO-certifierat enligt standarderna 9001:2015 (Kvalitet) och 14001:2015 (Miljö). Som ett led i att säkerställa att ledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål genomförs årliga revisioner av ett oberoende externt revisionsbolag.

KONTAKTA OSS